Katalog alfabetyczny

Piętno wojny. Polonia kanadyjska wobec polskich problemów lat 1939-1945 Reczyńska Anna

Piętno wojny. Polonia kanadyjska wobec polskich problemów lat 1939-1945

W swej książce autorka omawia stosunek polskich emigrantów w Kanadzie do dramatycznych wydarzeń okresu II Wojny Światowej w Starym Kraju.

W okresie tym wyraźnie wzrosła aktywność ...

15.75

Semiotyka Solidarności. Analiza dyskursów PZPR i NSZZ Solidarność w 1981 roku Rojek Paweł

Semiotyka Solidarności. Analiza dyskursów PZPR i NSZZ Solidarność w 1981 roku

Analiza materiału empirycznego, jakim jest dyskurs Solidarności w 1981 roku, przeprowadzona jest w sposób systematyczny, spójny i rzetelny, a wywody autora prowadzone są w sposób klarowny ...

43.05

Rzecz o pracy i konsumpcji. Analiza antropologiczna Romaniszyn Krystyna

Rzecz o pracy i konsumpcji. Analiza antropologiczna

Przeprowadzona w książce krytyczna analiza rzeczywistości pracy i konsumpcji nie jest pomyślana jako krytyka kapitalizmu i społeczeństw konsumpcyjnych. Przeciwnie, staram się nazwać i przedstawić wewnętrzne ...

36.75

Culture and Migration. The Cultural Implications of International Migrations in the Light of Fieldwork Evidence Romaniszyn Krystyna (ed.)

Culture and Migration. The Cultural Implications of International Migrations in the Light of Fieldwork Evidence

The broadest framework for this work is provided by one of the leading anthropological themes - cultural change - yet here it is elaborated with reference to the phenomenon of international migration. ...

36.75

Portrety i autoportret. Polacy o sobie, innych narodach, Europie i Unii Europejskiej. Romaniszyn Krystyna (red.)

Portrety i autoportret. Polacy o sobie, innych narodach, Europie i Unii Europejskiej.

Praca ta jest rezultatem trzyletnich badań w ramach projektu EURONAT, a badania w niej przedstawione lokują się w długim szeregu opracowań, które powstały w latach dziewięćdziesiątych, a które ...

27.30

Wschodnie korzenie kultu Apollona.Studium lingwistyczno-historyczne Rosół Rafał

Wschodnie korzenie kultu Apollona.Studium lingwistyczno-historyczne

Autor podejmuje trudne i do dziś dyskutowane zagadnienie związane z pochodzeniem kultu Apollona. Jest to problem sytuowany w obszarze zainteresowań przede wszystkim historyków religii oraz – ...

33.60

Ramakriszna. Filozof - mistyk - święty Ruchel Małgorzata

Ramakriszna. Filozof - mistyk - święty

Na osobę i dokonania Ramakriszny można spojrzeć z różnych punktów widzenia (…). Indyjski mędrzec jest zarówno autorytetem religijnym, które określa co dobre, a co złe, ...

21.00

Gnoza. Istota i historia późnoantycznej formacji religijnej (wyd. III poprawione) Rudolph Kurt

Gnoza. Istota i historia późnoantycznej formacji religijnej (wyd. III poprawione)

Gnoza, która jak cień towarzyszy religii, także chrześcijaństwu, dzisiaj znów pociąga wielu ludzi spragnionych duchowych przeżyć, tajemnicy i pewności, uwolnienia od winy, może od odpowiedzialności ...

54.00

Religia i polskość na Zaolziu Rusek Halina

Religia i polskość na Zaolziu

W obrazie życia religijnego mieszkańców Czech, w tym czeskiego Śląska, aktywność religijna Polaków zaolziańskich jawi się jako szczególnie intensywna i silniejsza niż Czechów. ...

22.05

Tam gdzie pustka staje się światłem. Symbol światła w doktrynie i praktykach siddhajogi Sacha-Piekło Małgorzata

Tam gdzie pustka staje się światłem. Symbol światła w doktrynie i praktykach siddhajogi

Małgorzata Sacha-Piekło w swych badaniach koncentruje się na religiach Dalekiego Wschodu. W swej najnowszej pracy skupia się na analizie i interpretacji symboliki światła w siwaizmie a konkretnie w siddha ...

19.95

Wampir w świecie antropii - Kognitywizm subsymboliczny w literaturoznawstwie Saja Krystian

Wampir w świecie antropii - Kognitywizm subsymboliczny w literaturoznawstwie

 

Nasz Wszechświat to struktura matematyczna, opisywalna ...

40.00

Matka Downa. Piętno - Znaczenia - Strategie Sałkowska Marta

Matka Downa. Piętno - Znaczenia - Strategie

Praca ta jest pokłosiem oryginalnych badań empirycznych polsko-norweskich, co ma decydujący wpływ na jej charakter i jest poprawnie, w przekonywający sposób ustrukturalizowana. Autorka w pogłębiony ...

47.00

Absurd - rozum - egzystencjalizm w filozofii Lwa Szestowa Sawicki Adam

Absurd - rozum - egzystencjalizm w filozofii Lwa Szestowa

Filozofia absurdu zajmuje się tym, co niezrozumiałe, znajdujące się poza zasięgiem rozumowego ujęcia. Lew Szestow, któremu poświęcona jest książka, to rosyjski myśliciel uważany za czołowego przedstawiciela ...

25.20

O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej (wyd. II) Schütz Alfred

O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej (wyd. II)

Oczywiście świat społeczny sześćdziesięcioletniego chińskiego buddysty, żyjącego w czasach dynastii Ming, będzie zorganizowany zupełnie inaczej, niż świat społeczny amerykańskiego, dwudziestoletniego ...

54.00

Źródła nacjonalizmu żydowskiego i arabskiego Sekerdej Kinga

Źródła nacjonalizmu żydowskiego i arabskiego

W pracy przedstawiono oba problemy, tj. nacjonalizm żydowski i nacjonalizm arabski, konsekwentnie podobnie analitycznie. Oba nacjonalizmy miały swoich prekursorów i ideologów - i to ...

44.00

Katolicyzm a liberalizm - szkic z filozofii społecznej Sepczyńska Dorota

Katolicyzm a liberalizm - szkic z filozofii społecznej

Dzieło to ukazuje problem szeroko i wielowątkowo, choć zarazem kompetentnie, rzeczowo i obiektywnie. Z powodu tych i wielu innych zalet praca zasługuje na udostępnienie licznym czytelnikom, zwłaszcza filozofom, ...

37.80

Gnoza, gnostycyzm, literatura Sienkiewicz Barbara, Dobkowski Mariusz, Jocz Artur (red.)

Gnoza, gnostycyzm, literatura

Książka jest pracą zbiorową o charakterze interdyscyplinarnym: jej autorami są literaturoznawcy, religioznawcy i filozofowie. Powzięli oni zamiar zbadania w jaki sposób tradycja gnozy lub jej kategorie ...

46.00

Jezus Magus. Pierwotne chrześcijaństwo w kręgu magii Sieradzan Jacek

Jezus Magus. Pierwotne chrześcijaństwo w kręgu magii

Książka próbą przedstawienia hipotezy uzanjącej Jezusa za maga. Autor czyni to w ramach szerszego kontekstu społeczno – kulturowego poprzez ukazanie powiązań wczesnego chrześcijaństwa z magicznymi ...

30.45

EUOI. Studia z symbolizmu i metaforyzacji katoptrycznej Sikora Tomasz

EUOI. Studia z symbolizmu i metaforyzacji katoptrycznej

Książka jest szerokim i niezwykle kompetentnym przedstawieniem symbo-liki katoptrycznej - związanej ze zwierciadłami, kamieniami szlachetnymi i wszelkimi odbiciami. Autor ukazuje różnorodne funkcje, ...

35.70

Użycie substancji halucynogennych a religia Sikora Tomasz

Użycie substancji halucynogennych a religia

Jest to dzieło o unikalne wartości poznawczej i dydaktycznej. Powodem tego stwierdzenia jest fakt, że autor dokonał po raz pierwszy w literaturze religioznawczej syntezy w zakresie wszechstronnego przeglądu ...

35.00

Native Faith. Polish Neo-Paganism at the Brink of the 21st Century Simpson Scott

Native Faith. Polish Neo-Paganism at the Brink of the 21st Century

Proponowana książka dotyczy specyficznej kategorii nowych ruchów religijnych, określanych mianem ruchów neopogańskich. Autor przedstawia panoramę neopogaństwa polskiego, tych ruchów, ...

26.25

Religia w Brazylii Siuda-Ambroziak Renata

Religia w Brazylii

Książka podnosi ważny problem naukowy i poznawczy z zakresu religioznawstwa, dotyczący religii i religijności w Brazylii, widzianych w kontekście historycznych i współczesnych uwarunkowań społeczno-kulturowych ...

46.00

Żydowskie ugrupowania religijne w Państwie Izrael. Polityczna rola ortodoksyjnego judaizmu Skorek Artur

Żydowskie ugrupowania religijne w Państwie Izrael. Polityczna rola ortodoksyjnego judaizmu

Książka jest ciekawą i wartościową pozycją wydawniczą na naszym rynku, wypełnia boleśnie odczuwaną lukę w wiedzy o państwie Izrael i jego problemach, które poniekąd są następstwem wcześniejszych, ...

46.00

Jak u siebie. Zamieszkiwanie i komfort Skowrońska Marta

Jak u siebie. Zamieszkiwanie i komfort

"Z najwyższym uznaniem odnoszę się do książki "Jak U siebie. Zamieszkiwanie i komfort" z trzech następujących powodów: [1] ponieważ porusza problematykę cały czas dość słabo ...

43.00

Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie Slany Krystyna

Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie

Celem pracy jest analiza alternatywnych form małżeństwa i rodziny na przykładzie zjawiska kohabitacji. [...] Analiza danych empirycznych przeprowadzona jest w czterech obszernych i niezwykle aktualnych ...

33.60

Homoseksualizm - perspektywa interdyscyplinarna Slany Krystyna, Kowalska Beata, Śmietana Marcin (red.)

Homoseksualizm - perspektywa interdyscyplinarna

Niniejsza praca jest próbą opisu zmieniającego się na naszych oczach świata, w którym następuje przemiana intymnych relacji, powstają nowe formy zażyłości, odbiegające od tego, co przekazuje ...

36.75

Systemy wartości a procesy demograficzne Slany Krystyna, Małek Agnieszka, Szczepaniak-Wiecha Izabela (red.)

Systemy wartości a procesy demograficzne

Książka jest owocem konferencji Systemy wartości a procesy demograficzne, zorganizowanej w ramach I Kongresu Demograficznego. Problematyka ludnościowa w kontekście rozwoju cywilizacji i techniki nabiera ...

36.75

Sprostać zmianom. Szkice o powinnościach współczesnej socjologii Slany Krystyna, Seręga Zygmunt (red.)

Sprostać zmianom. Szkice o powinnościach współczesnej socjologii

Prezentowany zbiór powstał jako Księga dedykowana Profesorowi Marianowi Niezgodzie w 40. rocznicę pracy naukowej. W publikacji znajdują się artykuły umieszczone w kilku blokach tematycznych: historia ...

58.80

Gender w społeczeństwie polskim Slany Krystyna, Struzik Justyna, Wojnicka Katarzyna (red.)

Gender w społeczeństwie polskim

Podstawowym celem książki Gender w społeczeństwie polskim jest dostarczenie polskim Czytelniczkom i Czytelnikom złożonej, wielowymiarowej i intersekcjonalnej wiedzy na temat płci kulturowej, osadzonej ...

49.00

Mitologia skandynawska w epoce Wikingów Słupecki Leszek

Mitologia skandynawska w epoce Wikingów

Świat mitycznych istot pogańskich Skandynawii jest szczególnie bogaty. Zaludniają go dwa rody bogów - Asowie i Wanowie oraz liczne zastępy nadnaturalnych istot - Olbrzymów, Karłów, ...

45.00

Wróżby i wyrocznie pogańskich Skandynawów Słupecki Leszek

Wróżby i wyrocznie pogańskich Skandynawów

Wśród form życia duchowego ludów pogańskich wróżbiarstwo zajmuje miejsce szczególne i odrębne. Nie jest częścią mitologii, choć często odwołuje się do mitów, nie ...

45.00

Przemiana. W stronę teorii duchowości Socha Paweł M.

Przemiana. W stronę teorii duchowości

Kluczowym pojęciem dla duchowości analizowanej w perspektywie psychologicznej jest proces przemiany determinowany zarówno aspektami biograficznymi, jak i uwarunkowaniami zewnętrznymi. Istotą duchowej ...

49.00

Bogowie nocy. Motywy astralne w religiach Mezopotamii. Sołtysiak Arkadiusz

Bogowie nocy. Motywy astralne w religiach Mezopotamii.

Ciekawe rozwiązania problemów religii i mitologii, erudycja, kompetencja i bardzo solidny warsztat naukowy to tylko niektóre zalety tej pracy. Mimo tego, że ma ona charakter stricte religioznawczy ...

29.40

Symbolizm na nowo przemyślany Sperber Dan

Symbolizm na nowo przemyślany

Sperber wpisuje się w tendencje rozwojowe antropologii w ostatnich dziesięcioleciach. Tak jak wielu badaczy reprezentujących odmienne od niego orientacje teoretyczne, stara się pokazać interakcyjny, ...

33.60

Nowy Ateizm. Analiza krytyczna Starzyński Mikołaj

Nowy Ateizm. Analiza krytyczna

To książka wyjątkowa na naszym rynku. Ukazuje ona bowiem Nowy Ateizm nie z perspektywy wyzwań, jakie stawia on wierze, lecz z perspektywy głoszonego przezeń systemu wartości i skrytego za nim projektu ...

35.00

Atlas rzeczy niestałych. Strategie, struktury i chwyty literackich metafikcji w twórczości Petera Greenawaya Stasiowski Maciej

Atlas rzeczy niestałych. Strategie, struktury i chwyty literackich metafikcji w twórczości Petera Greenawaya

Warto zaznaczyć, że książka Macieja Stasiowskiego nie jest typową monografią, w której omawiane są pozycje w dorobku reżyserskim twórcy. Autor próbuje bowiem znaleźć klucz do całej ...

43.00

Miscellanea Islamica. Islam w badaniach i praktyce kontaktów międzykulturowych Stawiński Piotr (red.)

Miscellanea Islamica. Islam w badaniach i praktyce kontaktów międzykulturowych

Złożoność sytuacji społeczno-politycznej współczesnego świata sprawia, że pisanie o islamie jest dziś trudniejsze i obarczone większym ciężarem odpowiedzialności. Intelektualna rzetelność wymaga ...

44.00

Apologia nadziei w filozofii i pedagogice Józefa Tischnera Strapko Igor

Apologia nadziei w filozofii i pedagogice Józefa Tischnera

Apologia nadziei stanowi próbę rekonstrukcji owej drogi, na której Józef Tischner szukał odpowiedzi na kryzys kondycji współczesnego człowieka. Z tej perspektywy książka niniejsza ...

26.25

Zwierciadła i maski. W poszukiwaniu tożsamości Strauss Anselm L.

Zwierciadła i maski. W poszukiwaniu tożsamości

Kluczowe dla współczesnych przemian socjokulturowych zagadnienie tożsamości Anselm L. Strauss przedstawia jako społeczny proces, w którym tożsamość się wyłania jako struktura mająca podstawy ...

49.00

Religia i naród. Inspiracje katolickie w myśli ruchu narodowego w Polsce współczesnej (1989-2001) Strutyński Maciej

Religia i naród. Inspiracje katolickie w myśli ruchu narodowego w Polsce współczesnej (1989-2001)

Od przeszło stu lat idea narodowa znajduje swoje miejsce w polskiej myśli politycznej. Okresem jej największego rozkwitu były lata II RP. Po upadku w Polsce reżimu komunistycznego, który w każdy ...

35.70

Kultura a choroba psychiczna. Rola czynników kulturowych w postrzeganiu, przebiegu i leczeniu zaburzeń psychicznych Stypuła Anna

Kultura a choroba psychiczna. Rola czynników kulturowych w postrzeganiu, przebiegu i leczeniu zaburzeń psychicznych

Mamy do czynienia z książką, która powinna wejść do kanonu lektur obowiązkowych nie tylko psychologów, zwłaszcza psychologów klinicznych, ale też (a może przede wszystkim) do kanonu ...

36.00

Antropologia kłamstwa. O sposobach interpretacji kłamstwa na przykładzie katolickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej Surmiak Adrianna

Antropologia kłamstwa. O sposobach interpretacji kłamstwa na przykładzie katolickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Wyzwanie, jakie stawia sobie w książce Autorka, polega na zmierzeniu się z tym, co określa się jako kłamstwo. Chce dotrzeć do powodów i funkcji zachowań określanych przez badanych kłamstwem. Koncentruje ...

49.00

Miłość erotyczna w procesie cywilizacji. Próba interpretacji koncepcji Norberta Eliasa Suwada Katarzyna

Miłość erotyczna w procesie cywilizacji. Próba interpretacji koncepcji Norberta Eliasa

W odróżnieniu od wielu innych badaczy, autorka nie podąża za modą, nie ulega egzaltacji okruchami codzienności, lecz – zafascynowana koncepcją Eliasa – szuka regularności określających ...

39.00

Szafrański Adam

"Nowa antropologia" wobec dawniejszych koncepcji religii i magii

Książka stanowi próbę polemiki z podejściami do religii i magii takich szkół antropologicznych jak funkcjonalizm klasyczny i strukturalny. Poglądy przedstawicieli tych kierunków autor ...

15.75

Imperium i prawo Szemrzalska Anna, Szrek Ewelina

Imperium i prawo

Uwaga badawcza autorek koncentruje się w szczególności na rodowodzie, obecności, charakterze i znaczeniu kategorii „mocarstwowości” i „państwa prawa” w rosyjskim myśleniu, ...

27.30

Fenomen szkół nowej ewangelizacji. Studium socjologiczno-pastoralne Szlachetka Waldemar

Fenomen szkół nowej ewangelizacji. Studium socjologiczno-pastoralne

Autor przybliża czytelnikowi fenomen szkół nowej ewangelizacji w Kościele rzymskokatolickim i ich rolę w duszpasterstwie parafialnym. Opracowanie jest tym bardziej interesujące – poznawczo ...

40.00

Śląsk - bez zmian (?) Szmeja Maria

Śląsk - bez zmian (?)

Jest to praca wchodząca głęboko we współczesne kwestie społeczne i kulturowe, które mają obecnie miejsce w tym regionie. Ma ona charakter naukowy (co widać także po bibliografi i), ...

43.00

Etniczność - o przemianach społeczeństw narodowych Szmeja Maria (red.)

Etniczność - o przemianach społeczeństw narodowych

Prezentowany zbór powstał, jako Księga dedykowana Profesorowi Grzegorzowi Babińskiemu – znanemu badaczowi etniczności i wielokulturowości. W pierwszej części znalazły się teksty, w których ...

55.65

Współczesna sztuka chińska. Tradycja klasyczna, socrealizm, estetyka zachodnia Szmyt Monika

Współczesna sztuka chińska. Tradycja klasyczna, socrealizm, estetyka zachodnia

Przedmiotem pracy są nowe trendy w sztuce chińskiej, które pojawiły się na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza. Autorka umiejętnie i kompetentnie przybliża czytelnikowi kanony tradycyjnej sztuki ...

33.60

Ateizm filozoficzny. Zarys historii i krytyka neotomistyczna Szocik Konrad

Ateizm filozoficzny. Zarys historii i krytyka neotomistyczna

W niniejszej książce stawiamy przed sobą dwa podstawowe cele. Pierwszym jest wskazanie genezy europejskiej myśli ateistycznej, agnostycznej i krytycznej wobec filozofii kształtowanej w duchu tradycji judeochrześcijańskiej. ...

54.00


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Państwo w praktyce: style działania

W półroczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukazała się recenzja książki "Państwo w praktyce: style działania". pod redakcją Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2018 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt