Socjologia

Style konsumpcji polskiej klasy wyższej Goryszewski Łukasz

Style konsumpcji polskiej klasy wyższej

Książka stanowi oryginalny i cenny wkład do krajowej literatury socjologicznej dotyczącej uwarstwienia społeczeństwa polskiego. W części teoretycznej zawiera czytelny opis rozwoju teorii konsumpcji i teorii ...

42.00

Kryzys zachodniej socjologii Gouldner Alvin W.

Kryzys zachodniej socjologii

Socjologia refleksyjna jest i powinna być socjologią radykalną. Radykalną, ponieważ uznaje, że wiedzy na temat świata nie można pogłębiać w oderwaniu od wiedzy socjologa o nim samym i o jego pozycji w ...

69.30 34.65(rabat: 50.00 %)

Na Zachód od Wschodu 9788360490792 Górska Katarzyna, Łepkowska Ewa

Na Zachód od Wschodu 9788360490792

Prezentowany tom jest próbą analizy postaw społecznych w Polsce i w Niemczech po zmianach politycznych po roku 1989. Ewa Łepkowska porównuje obraz społeczeństwa polskiego i niemieckiego ...

30.45

Pałac Kultury i Nauki. Między ideologią a masową wyobraźnią Grębecka Zuzanna, Sadowski Jakub (red.)

Pałac Kultury i Nauki. Między ideologią a masową wyobraźnią

Pałac Kultury i Nauki drażni i fascynuje. Zawarte w niniejszym tomie teksty tworzą „chronologię semiotyczną" fenomenu, pozostającego na styku ideologii i wyobraźni masowej. Pierwsze prace prezentują ...

31.50

Seniorzy w przestrzeni publicznej. Kapitał społeczny uczestników wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich Grotowska Stella

Seniorzy w przestrzeni publicznej. Kapitał społeczny uczestników wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich

Książka porusza bardzo istotny, a przy tym mało zbadany, problem obecności seniorów w przestrzeni publicznej. Punktem wyjścia analiz są obserwowane we współczesnym zachodnim świecie dwie ...

46.00

Doświadczenia zmian społecznych Grotowska Stella (red.)

Doświadczenia zmian społecznych

Pomysł badania zjawisk społecznych przez doświadczenie łączy rozdzielane często aspekty społecznej rzeczywistości, wskazuje na wielowymiarowość procesów społecznych, a także sugeruje próbę ...

36.75

Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna Grzymała-Moszczyńska Halina, Kwiatkowska Anna, Roszak Joanna (red.)

Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna

Zjawisko migracji, które objęły Polskę po 2004 roku, stanowi warty eksploracji teren nie tylko dla demografów, ekonomistów i socjologów, jak dzieje się to najczęściej, ...

51.45

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym. Wybrane zagadnienia Haber Lesław H. (red.)

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym. Wybrane zagadnienia

Nowością książki jest prezentacja problematyki komunikowania i zarządzania na tle nowych relacji społecznych i organizacyjnych, związanych z ewolucją struktury od systemu industrialnego do systemu społeczeństwa ...

62.00

Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości Hałas Elżbieta (red.)

Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości

Ogólna kategoria pamięci obejmuje bardzo wiele fenomenów mnemonicznych, włącznie z zapominaniem tak spontanicznym, jak i intencjonalnym. Przywrócenie i uwypuklenie perspektywy kulturowej ...

39.00

Kara śmierci. Studium socjologiczne Hernik-Pikulska Beata

Kara śmierci. Studium socjologiczne

Młodociani sprawcy przestępstw, bestialskie mordy, brak zaufania do instytucji odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo publiczne to częste tematy społecznych debat. Opinia publiczna demonstruje ...

45.15

Religia jako pamięć (wyd. II) Hervieu-Léger Danièle

Religia jako pamięć (wyd. II)

Religia jako pamięć jest jednym z najważniejszych głosów w dyskusji toczącej się na temat przemian religii w warunkach nowoczesności. Autorka pokazuje, jak zmienia się społeczny świat i człowiek ...

44.10

Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych Honneth Axel

Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych

Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze ...

57.00 28.50(rabat: 50.00 %)

Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie Inglehart Ron, Norris Pippa

Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie

Autorzy książki są wybitnymi specjalistami w dziedzinie badań ilościowych nad procesami zmian społecznych i kulturowych. Praca stanowi swoistą syntezę ich dorobku ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ...

54.60

Być i działać w społeczeństwie. Dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa Iwińska Katarzyna

Być i działać w społeczeństwie. Dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa

Moim zdaniem omawiana propozycja wydawnicza podejmuje bardzo ważny problem teorii społecznej, wykazuje bardzo dobrą orientację Autorki we współczesnej socjologii (a także w niektórych, potrzebnych ...

45.00

Konflikty etniczne i wyznaniowe - zestaw dwóch pozycji Jarząbek Jarosław, Szyszlak Elżbieta, Szyszlak Tomasz (red.)

Konflikty etniczne i wyznaniowe - zestaw dwóch pozycji

Konflikty etniczne i wyznaniowe a problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Wybrane aspekty
Jarząbek Jarosław, Szyszlak Tomasz (red.)

58.00

Konflikty etniczne i wyznaniowe a problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Wybrane aspekty Jarząbek Jarosław, Szyszlak Tomasz (red.)

Konflikty etniczne i wyznaniowe a problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Wybrane aspekty

W książce ukazano różne oblicza współczesnych konfliktów, wskazując ich źródła i przewidywane następstwa. Nie ulega wątpliwości, że konflikty zagrażają bezpieczeństwu w jego ...

35.00

Od obcości do symulakrum. Obraz Żyda w Polsce w XX wieku Jeziorski Ireneusz

Od obcości do symulakrum. Obraz Żyda w Polsce w XX wieku

Tytuł dzieła mówi, że dotyczy ono wizerunku Żyda [...] w Polsce. Nie jest to jednak cała prawda, gdyż autor potraktował kwestię obrazu Żydów znacznie szerzej, w kontekście rozwoju zachodniej ...

44.10

Krawędzie doświadczenia - studium z antropologii wizualnej i sensorycznej Jeziorski Ireneusz

Krawędzie doświadczenia - studium z antropologii wizualnej i sensorycznej

Książka oparta jest na ryzykownym, ale interesującym założeniu teoretyczno-badawczym. W skrócie mówiąc, chodzi o wykorzystanie ...

42.00

Teatr codzienności Kluzowicz Julia

Teatr codzienności

Książka Julii Kluzowicz, chociaż podzielona na dziewięć rozdziałów, w rzeczywistości składa się z dwóch części. Pierwsza – teoretyczna – stanowi konieczne wprowadzenie ...

42.00

Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia Kajdanek Katarzyna

Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia

Największym walorem [książki] jest fakt bycia pierwszym na gruncie polskiej socjologii opracowaniem poświęconym interesującej, dotąd nieeksplorowanej [...] tematyce. Zawarty w tym opracowaniu obraz współczesnych ...

37.00

Suburbanizacja po polsku Kajdanek Katarzyna

Suburbanizacja po polsku

Polska suburbanizacja ma swoje cechy specyficzne, warte analizy. Książka Katarzyny Kajdanek została przejrzyście skonstruowana, napisana ciekawie, dobrym językiem, czyta się ja z przyjemnością. Autorka ...

43.00

Nowe wspaniałe światy. Współczesne projekty doskonałego społeczeństwa Kamińska Joanna

Nowe wspaniałe światy. Współczesne projekty doskonałego społeczeństwa

Centralnym problemem analizowanym w całej pracy jest geneza, struktura i funkcje utopii powstałych w europejskim kręgu cywilizacyjnym. Ciekawość poznawczą autorki budzą zarówno utopie niespełnione, ...

36.00

Pluralizm kulturowy i etniczny a odrębność regionalna Kresów południowo-wschodnich w latach 1918-1939 Kapralska Łucja

Pluralizm kulturowy i etniczny a odrębność regionalna Kresów południowo-wschodnich w latach 1918-1939

Kresy to nie tylko Polacy, Rusini, Żydzi, to także Niemcy, Ormianie, Karaimowie, to w końcu ludzie o bliżej niesprecyzowanej przynależności etnicznej. Każda z tych grup w toku swego historycznego bytowania ...

25.20

Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych Kapralska Łucja, Pactwa Bożena (red.)

Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych

Zapraszając badaczy życia społecznego do udziału w prezentowanej publikacji zaproponowałyśmy debatę nad rolą, jaką odgrywa Internet w aktywności grup mniejszościowych – czy jest platformą do artykulacji ...

50.40

Siła współpracy.  Relacje przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu Karwacka Marta

Siła współpracy. Relacje przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu

Praca ze względu na zakres tematyczny i przyjętą konwencję prezentacji problemów wyróżnia się i prezentuje bardzo korzystnie na tle dotychczas wydanych publikacji z tego zakresu na ...

45.00

Wolność spod znaku undergroundu. Duchowość (po)nowoczesna w perspektywie hermeneutyki kultury i socjologii religii Kasperek Andrzej

Wolność spod znaku undergroundu. Duchowość (po)nowoczesna w perspektywie hermeneutyki kultury i socjologii religii

W książce Autor przedstawia problematykę dewiacyjnych systemów wierzeń i praktyk, do których zalicza heterodoksalne nurty religijne, duchowe i magiczne. Te „podziemne” (underground) ...

36.00

Biografia i pamięć na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z zagłady Kaźmierska Kaja

Biografia i pamięć na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z zagłady

Autorka stanęła przed nie lada zadaniem sprostania z jednej strony wymogom, i zarazem ich pogodzenia, wielu różnych perspektyw właściwych socjologii, psychologii/psychologii społecznej, antropologii, ...

49.35

Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów Kaźmierska Kaja (red.)

Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów

Mimo wzrastającego w ostatnich latach zainteresowania metodą biograficzną w naukach społecznych, brak jest na polskim rynku wydawniczym publikacji prezentującej teksty socjologiczne związane z podejściem ...

79.20

Wprowadzenie do socjologii religii Kehrer Günter

Wprowadzenie do socjologii religii

Pierwsza pozycja wydana w języku polskim systematycznie prezentująca przedmiot, narzędzia i szkoły w socjologii religii. Autor kolejno skupia się na wszystkich aspektach tej dyscypliny naukowej. Książka ...

26.25

Szkoła czy parafia? Nauka w szkole w świetle badań socjologicznych Kiciński Krzysztof, Koseła Kzysztof, Pawlik Wojciech (red.)

Szkoła czy parafia? Nauka w szkole w świetle badań socjologicznych

Wprowadzenie nauki religii do programu szkolnego wywołało wiele kontrowersji. Autorzy proponowanego wyboru podjęli próbę naukowego opracowania tego zagadnienia. Książka stanowi ważną przesłankę ...

9.97

Muzułmanie w laickiej Francji (1974-2004). W kierunku integracji czy separatyzmu? Kielan-Glińska Ilona

Muzułmanie w laickiej Francji (1974-2004). W kierunku integracji czy separatyzmu?

Autorka podjęła interesujący, ważny i bardzo aktualny problem, zwłaszcza w świetle trwającego wciąż konfliktu na styku: świat muzułmański–świat zachodni. Problem zaprezentowany został jasno i rzetelnie. ...

38.85

Goście ze wschodu Kilias Jarosław

Goście ze wschodu

Jarosław Kilias podjął próbę ukazania statusu socjologii polskiej w nauce światowej, co jest przedsięwzięciem ze wszech miar potrzebnym i godnym uznania. Pierwsza to próba w naszej ...

45.00

Metoda i pasja. Antropologia kulturowa Franza Boasa. Z wyborem pism Kopczyńska Ewa

Metoda i pasja. Antropologia kulturowa Franza Boasa. Z wyborem pism

Autorka w szerokim kontekście historycznym i kulturowym rekonstruuje strategie badawcze Franza Boasa oraz jego wpływ na rozwój poznania antropologicznego. Był on nie tylko „ojcem założycielem” ...

38.00

Religijność pokoleń. Studium przypadku rejonu kędzierzyńsko-kozielskiego Korzeniowski Marek

Religijność pokoleń. Studium przypadku rejonu kędzierzyńsko-kozielskiego

Autor, prezentuje rezultaty własnych badań socjologicznych nad dynamiką religijności trzech pokoleń katolików w rejonie kędzierzyńsko-kozielskim: dziadków, rodziców i dzieci, które ...

32.55

O tolerancji w społeczeństwie i prawie holenderskim Korzewski Marcin

O tolerancji w społeczeństwie i prawie holenderskim

Zainteresowania badawcze autora koncentrują się wokół zagadnień pluralizmu kulturowego, aksjonormatywnej teorii kultury oraz społeczno-kulturowych aspektów prawa i moralności. Kisiążka jest ...

30.45

Diamentowa droga. Wspólnota religijna w świecie duchowości refleksyjnej Kossakowski Radosław

Diamentowa droga. Wspólnota religijna w świecie duchowości refleksyjnej

Podstawowe pytanie, jakie stawia sobie autor brzmi: czym jest zachodni (a zatem również polski) buddyzm? Czy jest to rodzaj „denominacji” – nowoczesnej formy dobrowolnego, ...

37.80

Funkcjonalna teoria moralności Niklasa Luhmanna Kostro Cezary

Funkcjonalna teoria moralności Niklasa Luhmanna

Autor książki, opierając się na twórczości wybitnego socjologa Niklasa Luhmanna - twórcy teorii systemów społecznych - omawia funkcje moralności w nowoczesnym społeczeństwie. Funkcjonalna ...

25.20

Protest miejski. Przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast Kowalewski Maciej

Protest miejski. Przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast

Książka dotyczy problematyki ważnej z teoretycznego i empirycznego punktu widzenia - ostatnie lata obfitują w wydarzenia społeczno-polityczne o znamionach protestu, a których jednoczesnym kontekstem ...

45.00

Miasto i sacrum Kowalewski Maciej, Królikowska Anna Małgorzata

Miasto i sacrum

Budowle i przestrzenie o wyraźnie symbolicznym charakterze powstają powoli, nadają miastu stabilność, są punktami odniesienia. Chroni się je z pieczołowitością, a jeżeli w jakiejś zawierusze dziejowej ...

45.00

Religia w procesie kształtowania tożsamości wśród polskich migrantów w Wielkiej Brytanii Krotofil Joanna

Religia w procesie kształtowania tożsamości wśród polskich migrantów w Wielkiej Brytanii

Książka jest klasyczną pracą interdyscyplinarną. Znajdujemy w niej zarówno psychologię, jak i socjologię, a nawet antropologię społeczną, szczególnie w jej teoretycznym wyrazie. W tym ...

41.00

Między gminą Radgoszcz a resztą Europy. Ku antropologii transmigracji Krzyżowski Łukasz

Między gminą Radgoszcz a resztą Europy. Ku antropologii transmigracji

Autor podjął bardzo interesujący wątek transmigracji na przykładzie gminy Radgoszcz. (...) Sięgnął do różnorodnych metod i technik badawczych, od analizy historycznych źródeł poczynając, ...

29.40

Mozaiki przestrzeni transnarodowych. Teorie - metody - zjawiska Krzyżowski Łukasz, Urbańska Sylwia (red.)

Mozaiki przestrzeni transnarodowych. Teorie - metody - zjawiska

Dynamicznie rozwijający się nurt badań nad transnarodowością pozwala pokazać i wyjaśniać subtelności współczesnej (ale i dawnej) mobilności oraz różnego typu paradoksy, pęknięcia strukturalne ...

43.05

Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania Kubicki Paweł

Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania

Europa to cywilizacja miast. Miejskość zatem można traktować jako znacznik procesu europeizacji. Polska przez całe stulecia cierpiała na wyraźny deficyt miejskości. Kiedy na przełomie XX i XXI wieku ponownie ...

48.00

Efekt ESK. Jak konkurs na Europejską Stolicę Kultury 2016 zmienił polskie miasta - E-book Kubicki Paweł , Gierat-Bieroń Bożena , Orzechowska-Wacławska Joanna

Efekt ESK. Jak konkurs na Europejską Stolicę Kultury 2016 zmienił polskie miasta - E-book

Książka jest bardzo udaną próbą podsumowania całej sumy różnorodnych doświadczeń siedmiu wybranych ośrodków miejskich, które potraktowały Program Europejskiej Stolicy ...

0.00

Narodziny podmiotu wirtualnego. Narracja. Dyskurs. Deixis Kubiński Grzegorz

Narodziny podmiotu wirtualnego. Narracja. Dyskurs. Deixis

Książka jest wielowątkowa, i wiele jej fragmentów skłania do dalszych pytań i przemyśleń, [...] Obraca się ona w kręgu idei dotyczących cywilizacyjnych uwarunkowań różnych form bycia człowieka ...

36.75

Religiopodobny komunizm Kula Marcin

Religiopodobny komunizm

Praca Marcina Kuli ukazuje „drugie oblicze” komunizmu. Przy zastosowaniu metody historycznej i socjologicznej Autor wykazuje podobieństwa pomiędzy komunizmem, a różnymi systemami religijnymi. ...

25.20

Mniejszość niemiecka na Dolnym Śląsku Kurasz Irena

Mniejszość niemiecka na Dolnym Śląsku

"O wielkiej wartości pracy świadczy bogaty warsztat. Autorka zapoznała się z dokumentami siedmiu stowarzyszeń na Dolnym Śląsku. Na ich podstawie zrekonstruowała historię i działalność tych ...

45.00

Socjologia pojednania Kurczewski Jacek (red.)

Socjologia pojednania

Socjologii pojednania w konwencjonalnych podręcznikach nie odnajdziemy, ale praca nad pojednaniem zwaśnionych stron jest jednym z głównych zadań przywódców politycznych i duchowych ...

43.00

Pieniądz i system. O diable w gospodarce Kuźniarz Bartosz

Pieniądz i system. O diable w gospodarce

Ambicją autora jest próba wypełnienia luki, jaką stanowi filozoficzna i socjologiczna refleksja na temat pieniądza i jego roli w życiu społecznym. Kuźniarz sądzi, że gospodarka i jej medium – ...

29.40

Późne macierzyństwo. Studium socjomedyczne Lesińska-Sawicka Małgorzata

Późne macierzyństwo. Studium socjomedyczne

Z dużym zainteresowaniem przeczytałam pracę Pani Małgorzaty Lesińskiej-Sawickiej poświęconą analizie fenomenu późnego macierzyństwa analizowanego, co jest walorem tej pracy, wielowymiarowo. Tak ...

36.75


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Państwo w praktyce: style działania

W półroczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukazała się recenzja książki "Państwo w praktyce: style działania". pod redakcją Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukazała się recenzja książki Panika moralna. Można ją również przeczytać na portalu czasopisma.  

Prawa zwierząt

2016-02-19

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukazała się w czasopiśmie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja książki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako nośnik tożsamości" ukazała się na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2017 Zakład Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Kraków   |   Created by WebProjekt