Branicki Wac쿪w

Autentyczno뜻 osobowa a medialno뜻

Oprawa mikka

Data wydania: Kraków 2016

Format: B5

Stron: 366

ISBN: 978-83-7688-413-445.00 z

  |  
  dostpny


Ilo뜻:
do koszyka do schowka

O ksi굻ce

Ksi굻ka zwiera z pewno턢i istotne tre턢i naukowe, gdy podnosi problem istnienia cz쿽wieka w stosunku do ró퓆ych mediów, w tym historycznych, a do czasów mediów elektronicznych. Tekst jest równie dobrym historycznym przegl켨em pogl켨ów my턫icieli, którzy nawi콄ywali do medium, nawet je턫i nie u퓓wali tego pojcia. Analiza, jak podejmuje Wac쿪w Branicki, pokazuje, jak uniwersalne i wa퓆e w antropologii filozoficznej jest medium. Autor analizuje m.in. ciekaw my턫 o wielowarstwowo턢i 턻iadomo턢i, co wynika z procesualno턢i obecno턢i. Jest to jeden z najwa퓆iejszych tematów ksi굻ki, gdy na tle transcendentalizmu 낢czy si w nim zagadnienie medium z problematyk istnienia.

Z recenzji dr. hab. Micha쿪 Ostrowickiego [Sidey Myoo]

Autor podejmuje problemy fundamentalne, ale tak풽 bardzo aktualne: wskazuje, bada i analizuje ró퓆orakie zwi콄ki, zale no ci i relacje na styku mediów, komunikacji, podmiotowo턢i, to samo턢i, autentyczno턢i, informacji i wiedzy, podkre턫aj켧 przy tym rol aktywno턢i epistemicznej i epistemologicznej w rozbijaniu i scalaniu, a w efekcie ewolucji autentyczno턢i osobowej. Jednocze턭ie interesuj켧o i kompetentnie okre턫a rol medialno턢i i mediów w jej konstytuowaniu. Autor rozpatruje t problematyk w aspekcie ontologicznym, epistemologicznym i aksjologicznym; ostatecznie wymiar etyczny okazuje si najwa퓆iejszy: odpowiedzialno뜻 - za Drugiego i samoodpowiedzialno뜻 - za siebie to kolejne kluczowe pojcia monografii. Opublikowanie ksi굻ki Wac쿪wa Branickiego mo풽 sta si istotnym, zauwa퓇nym i szeroko komentowanym wydarzeniem, przynajmniej dla do뜻 ju znacznego i stale poszerzaj켧ego si krgu osób profesjonalnie zainteresowanych problematyk medialno턢i. Pisz o „wydarzeniu istotnym", bowiem praca doktora Branickiego pozytywnie wyró퓆ia si g녠bi , szeroko턢i i oryginalno턢i ujcia tych nie쿪twych, a przecie naprawd wa퓆ych i - jak s켨z - wci굻 zyskuj켧ych na randze problemów.

Z recenzji dr. hab. Jana Pleszczyskiego

O autorze(ce)

Wac쿪w Branicki – uzyska doktorat z filozofii na Uniwersytecie Jagielloskim; obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa i Filozofii na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe dotycz filozofii i kultury mediów, a w szczególno턢i to퓋amo턢i i autentyczno턢i osobowej kszta퀃owanych w 턳odowiskach nowych mediów. Jest autorem artykuów na ten temat oraz ksi굻ki To퓋amo뜻 a wirtualno뜻 (2009).

 


Zobacz rwnie

쫤iatopogl켨: midzy transcendencj, a codzienno턢i
Borowik Irena, Hoffmann Henryk (red.)

쫤iatopogl켨: midzy transcendencj, a codzienno턢i

43.05 z

Przemiana. W stron teorii duchowo턢i
Socha Pawe M.

Przemiana. W stron teorii duchowo턢i

49.00 z

Autobiografia. Z dziejw mojego my턫enia
Collingwood Robin G.

Autobiografia. Z dziejw mojego my턫enia

39.00 z

Sprawstwo. Teorie, metody, badania empiryczne w naukach spo쿮cznych
Mrozowicki Adam, Nowaczyk Olga, Szlachcicowa Irena (red.)

Sprawstwo. Teorie, metody, badania empiryczne w naukach spo쿮cznych

53.00 z

To퓋amo뜻 osobowa. Paradoksy antropologii filozoficznej Teilharda de Chardin
Pasamonik Barbara

To퓋amo뜻 osobowa. Paradoksy antropologii filozoficznej Teilharda de Chardin

22.05 z

To퓋amo뜻 napitnowana. Socjologiczne studium mechanizmw stygmatyzacji i autostygmatyzacji na przyk쿪dzie kobiet z zespo쿮m Turnera
쫤i켾kiewicz-Mo턭y Maria

To퓋amo뜻 napitnowana. Socjologiczne studium mechanizmw stygmatyzacji i autostygmatyzacji na przyk쿪dzie kobiet z zespo쿮m Turnera

35.70 z

Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i technologie spo쿮czne a praktyki kulturowe
Mucha Janusz (red.)

Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i technologie spo쿮czne a praktyki kulturowe

57.75 z

Filozofia i g쿽s
Michalik Joanna

Filozofia i g쿽s

45.15 z

Z dziejw religii i filozofii w Niemczech
Heine Heinrich

Z dziejw religii i filozofii w Niemczech

18.90 z

K쿽poty z duchowo턢i. Szkice z pogranicza psychologii
Dobroczyski Bart쿽miej

K쿽poty z duchowo턢i. Szkice z pogranicza psychologii

44.10 z

Narodziny podmiotu wirtualnego. Narracja. Dyskurs. Deixis
Kubiski Grzegorz

Narodziny podmiotu wirtualnego. Narracja. Dyskurs. Deixis

36.75 z

Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrze spo쿮czna grup mniejszo턢iowych
Kapralska 즩cja, Pactwa Bo풽na (red.)

Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrze spo쿮czna grup mniejszo턢iowych

50.40 z

Com.unikowanie w zmieniaj켧ym sie spo쿮czestwie
Niezgoda Marian, 쫤i켾kiewicz-Mo턭y Maria, Wagner Aleksandra (red.)

Com.unikowanie w zmieniaj켧ym sie spo쿮czestwie

61.95 z

Mit Wolno턢i w cyberkulturze
Trzciski 즩kasz

Mit Wolno턢i w cyberkulturze

37.00 z

Panika moralna. Homoseksualno뜻 w dyskursach medialnych
Zieliska Iwona

Panika moralna. Homoseksualno뜻 w dyskursach medialnych

44.00 z

W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach klutury
Anna 즕bkowska, 즩kasz Wrblewski, Patrycja Badysiak (red.)

W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach klutury

42.00 z


Dobroczyski Bart쿽miej

K쿽poty z duchowo턢i

44.10 z


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Pastwo w praktyce: style dzia쿪nia

W pó퀁oczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukaza쿪 si recenzja ksi굻ki "Pastwo w praktyce: style dzia쿪nia". pod redakcj Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukaza쿪 si recenzja ksi굻ki Panika moralna. Mo퓆a j równie przeczyta na portalu czasopisma.  

Prawa zwierz켾

2016-02-19

Zachcamy do zapoznania si z recenzj ksi굻ki Prawa zwierz켾. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukaza쿪 si w czasopi턬ie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja ksi굻ki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako no턭ik to퓋amo턢i" ukaza쿪 si na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2017 Zak쿪d Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Krakw   |   Created by WebProjekt