Kasperek Andrzej

Wolno뜻 spod znaku undergroundu. Duchowo뜻 (po)nowoczesna w perspektywie hermeneutyki kultury i socjologii religii


Oprawa mikka

Data wydania: Kraków 2012

Format: A-5

Stron: 213

ISBN: 978-83-7688-092-136.00 z

  |  
  dostpny


Ilo뜻:
do koszyka do schowka

Wersja elektroniczna dostpna w serwisie:

ebooki.nomos.pl


O ksi굻ce

W ksi굻ce Autor przedstawia problematyk dewiacyjnych systemów wierze i praktyk, do których zalicza heterodoksalne nurty religijne, duchowe i magiczne. Te „podziemne” (underground) nieortodoksyjne nurty kultury przenikaj do nurtu wiod켧ego, by z czasem zaj길 w nim poczesne miejsce. Kasperek stawia pytanie, jak to jest mo퓄iwe, 풽 to co pierwej nielegalne, heterodoksalne, z up퀉wem czasu staje si równoprawnym elementem kultury i elementem panoramy 퓓cia religijnego (duchowego) w spo쿮czestwie (po)nowoczesnym? Kluczem wyja턭ienia staje si kwestia wolno턢i, zw쿪szcza wolno뜻 wyboru w sferze 턻iatopogl켨owej. [...]

Prac czyta si z przyjemno턢i. Napisana jest 쿪dnym, komunikatywnym, literackim, ale i naukowym jzykiem. Na podkre턫enie zas퀅guje umiejtno뜻 korzystania z dorobku literatury – bardziej 턻iatowej ni rodzimej.

Z recenzji prof. dr hab. Marii Libiszowskiej-ó퀃kowskiej

Nici 낢cz켧 niniejsze studium jest zagadnienie wolno턢i. Nie jest to jednak studium, w którym autor aspirowa쿫y do ca쿽턢iowego, by nie powiedzie totalnego (chodzi oczywi턢ie o mo퓄iwo턢i, jakie oferuje w ogóle wspó쿬zesna socjologia), socjologicznego ujcia fenomenu wolno턢i, ani tym bardziej ujcia bd켧ego przyk쿪dem my턫enia w kategoriach historii idei. Wolno뜻 jest tutaj traktowana jako pretekst do charakterystyki wspó쿬zesnej sytuacji religijnej. Pretekst, a zarazem rodzaj klucza hermeneutycznego. Chocia jest to praca, której gówny przedmiot zainteresowania stanowi religia (duchowo뜻) (po)nowoczesnego spo쿮czestwa, to osi rozwa풹 jest owa undergroundowa rzeczywisto뜻, g녠boko zanurzona w przesz쿽턢i.

(fragment ksi굻ki, s. 10)

O autorze(ce)

Andrzej Kasperek (1973) – doktor socjologii, absolwent socjologii oraz filozofii na Uniwersytecie 쫖켽kim, adiunkt w Instytucie Nauk o Edukacji na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji U w Cieszynie. Autor trzech ksi굻ek: Poszukiwanie Godota. Studium socjologiczne o relacjach pomidzy oczekiwaniem a 쿪dem spo쿮cznym (2002), Kulturowy wymiar przedsibiorczo턢i. Esej o cz쿽wieku aktywnym (2004), Kultura przedsibiorczo턢i. Wprowadzenie do problematyki (2005), wspó퀁edaktor (razem z Józefem Budniakiem) ksi굻ki Polska – Czechy – S쿽wacja. Oblicza religijno턢i (2011), oraz autor i wspó쿪utor ponad 60 artykuów opublikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach. Cz쿽nek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz sekretarz Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-S쿽wackich przy PAN (Oddzia w Katowicach). Interesuje si socjologi religii, socjologi wiedzy oraz szeroko rozumian problematyk kultury wspó쿬zesnej.

 


Zobacz rwnie

Nadprzyrodzone
Przyby El풺ieta (red.)

Nadprzyrodzone

37.80 z

New Age. Filozofia, religia i paranauka
Zamojski Adam

New Age. Filozofia, religia i paranauka

35.70 z

Nowa duchowo뜻 w spo쿮czestwach monokulturowych i pluralistycznych
Leszczyska Katarzyna, Pasek Zbigniew (red.)

Nowa duchowo뜻 w spo쿮czestwach monokulturowych i pluralistycznych

33.60 z

Poznanie wyzwalaj켧e. Filozofia jogi klasycznej
Jakubczak Marzena

Poznanie wyzwalaj켧e. Filozofia jogi klasycznej

21.00 z

쫤iatopogl켨: midzy transcendencj, a codzienno턢i
Borowik Irena, Hoffmann Henryk (red.)

쫤iatopogl켨: midzy transcendencj, a codzienno턢i

43.05 z

Duchowo뜻 ponowoczesna. Ruch Reiki w Polsce
Mo풼퓓ski Pawe

Duchowo뜻 ponowoczesna. Ruch Reiki w Polsce

32.55 z

Socjologia religii
Davie Grace

Socjologia religii

57.75 z

Religijno뜻 i duchowo뜻 - dawne i nowe formy
Libiszowska-車tkowska Maria, Grotowska Stella (red.)

Religijno뜻 i duchowo뜻 - dawne i nowe formy

54.60 z

EUOI. Studia z symbolizmu i metaforyzacji katoptrycznej
Sikora Tomasz

EUOI. Studia z symbolizmu i metaforyzacji katoptrycznej

35.70 z

Gnoza, gnostycyzm, literatura
Sienkiewicz Barbara, Dobkowski Mariusz, Jocz Artur (red.)

Gnoza, gnostycyzm, literatura

46.00 z

To퓋amo뜻, nowoczesno뜻, stereotypy
Dopiera쿪 Renata, Ka펛ierska Kaja (red.)

To퓋amo뜻, nowoczesno뜻, stereotypy

59.00 z

Sekularyzacja - desekularyzacja - nowa duchowo뜻. Studium socjologiczne
Mariaski Janusz

Sekularyzacja - desekularyzacja - nowa duchowo뜻. Studium socjologiczne

55.00 z

Bohater o tysi켧u twarzy
Campbell Joseph

Bohater o tysi켧u twarzy

59.00 z

Mit Wolno턢i w cyberkulturze
Trzciski 즩kasz

Mit Wolno턢i w cyberkulturze

37.00 z

Tatry hucz Gnoz! O gnozie w twrczo턢i prozatorskiej Tadeusza Miciskiego
Bezubik Krystyna

Tatry hucz Gnoz! O gnozie w twrczo턢i prozatorskiej Tadeusza Miciskiego

36.00 z

Guru - midzy tradycja a wsp車czesno턢i
쫤ierzowska Agata

Guru - midzy tradycja a wsp車czesno턢i

41.00 z

Z pad퀉ch wstawanie. O melancholii w pisarstwie Edwarda Stachury
Ma쿬zyska Anna

Z pad퀉ch wstawanie. O melancholii w pisarstwie Edwarda Stachury

39.00 z

Mas쿽wska: opowie뜻 o wstrcie
Wrblewski 즩kasz

Mas쿽wska: opowie뜻 o wstrcie

32.00 z

Pishtaco. Fenomen symbolizacji traumy kulturowej w spo쿮czno턢iach andyjskich
Jod쿽wska El풺ieta, M켴a Miros쿪w

Pishtaco. Fenomen symbolizacji traumy kulturowej w spo쿮czno턢iach andyjskich

39.00 z

O komizmie i 턬iechu
Propp W쿪dimir

O komizmie i 턬iechu

52.00 z

Wampir w 턻iecie antropii - Kognitywizm subsymboliczny w literaturoznawstwie
Saja Krystian

Wampir w 턻iecie antropii - Kognitywizm subsymboliczny w literaturoznawstwie

40.00 z

Krawdzie do턻iadczenia - studium z antropologii wizualnej i sensorycznej
Jeziorski Ireneusz

Krawdzie do턻iadczenia - studium z antropologii wizualnej i sensorycznej

42.00 z

Duchowo뜻 ponowoczesna
Mielicka-Paw쿽wska Halina

Duchowo뜻 ponowoczesna

58.00 z


Newsletter

Polecamy

Recenzje

Pastwo w praktyce: style dzia쿪nia

W pó퀁oczniku "Studia Socjologiczno - Polityczne" nr. 1/06/2017 ukaza쿪 si recenzja ksi굻ki "Pastwo w praktyce: style dzia쿪nia". pod redakcj Jacka Raciborskiego. Zapraszamy do lektury!
 

Panika moralna

2016-06-01

W 57 numerze "Forum Akademickiego" ukaza쿪 si recenzja ksi굻ki Panika moralna. Mo퓆a j równie przeczyta na portalu czasopisma.  

Prawa zwierz켾

2016-02-19

Zachcamy do zapoznania si z recenzj ksi굻ki Prawa zwierz켾. Bardzo krótkie wprowadzenie, która ukaza쿪 si w czasopi턬ie  

Mitologia australijska

2015-09-24

Recenzja ksi굻ki Andrzeja Szyjewskiego "Mitologia australijska jako no턭ik to퓋amo턢i" ukaza쿪 si na portalu histmag.org  

zobacz wszystkie
Copyright © 2010-2018 Zak쿪d Wydawniczy NOMOS Sp. z o.o. ul. Kluczborska 25/3u, 31-208 Krakw   |   Created by WebProjekt