• Obniżka

Przyrodnicy o nadprzyrodzonym. Światopoglądy fizyków i biologów z Polski i Ukrainy

48,98 zł
39,18 zł Zniżka 20%

Maria Rogińska

Słowa kluczowe: nauka, religia, wywiady pogłębione, sekularyzacja, Polska, Ukraina

Ilość

 

 

 Owen Chadwick przytacza pochodzącą z lat osiemdziesiątych XIX wieku opowieść o londyńskim uczniu ze szkoły Harrow, który usłyszał od kolegi, że „Darwin obalił Biblię”, i utracił wiarę. Historia ta, sugeruje Chadwick, daje wgląd w samą istotę sekularyzacji: oto czternastolatek przejmuje przeko­nania o Bogu i wszechświecie od innych chłopców w swoim wieku. Jesteśmy świadkami momentu, kiedy abstrakcyjna idea o konflikcie nauki i religii zaczyna wpływać na szersze pokłady społeczne. Książka, którą czytelnik trzyma w rękach, powstała z zainteresowania tego rodzaju wpływem. Poszu­kiwałam zwłaszcza – by powtórzyć za Charlesem Taylorem – „wyjaśnienia, dlaczego właściwie ludzie odrzucają wiarę, nawet jeśli sami opisują to, co się stało, używając formuły «Darwin obalił Biblię»”? Z punktu widzenia empirii – badawczej, ale i egzy­stencjalnej, związanej z doświadczeniem współczesnego człowieka – intrygujące było, jakie obszary światopoglądowe są pod tym względem szczególnie istotne? Jak zderzają się w nich treści naukowe i religijne oraz jaki skutek to ma dla wiary jednost­ki? Czy istnieją warunki biograficzne i społeczne istotne dla końcowego bilansu światopoglądowego takich zderzeń?

Wzięłam przy tym na warsztat przekonanie socjologów, iż jeśli nauka faktycznie osłabia wiarę, ujawni się to w pełni w środowisku naukowców. Przeprowadziłam więc wywiady pogłębione z fizy­kami i biologami z Polski oraz sąsiedniej Ukrainy. Ta właśnie perspektywa porównawcza pozwoliła do­strzec, że każda odpowiedź na pytanie o rolę nauki w zmianie religijnej musi mieć charakter historycz­ny i odnosić się do konkretnego kraju. Rola ta nie jest bowiem uniwersalna, lecz silnie ugruntowana kulturowo. Wpływ nauki na religijność jednostki nie jest jednolity, jak niejednolite są lokalne insty­tucje naukowe, religie dominujące i rynki religijne. Nieuniwersalne jest też imaginarium kulturowe: obrazy i ujęte w obrazy idee, jakimi posługiwali się naukowcy z dwóch krajów. Nawet w zakresie jednej kultury modele współoddziaływania nauki i wiary były odmienne. Wśród uczonych ukraińskich i polskich wykryłam ich kilka. Nauka okazywała się w nich czynnikiem zarówno pozytywnym, jak i negatywnym.

(na podstawie Wstępu i Zakończenia)

Maria Rogińska jest socjologiem religii, adiunktem w Instytucie Filozofii i Socjologii (Kate­dra Socjologii Religii) Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jej obecne zainteresowania badawcze koncentrują się na relacjach nauki i religii w zróż­nicowanych kontekstach społeczno-kulturowych, przede wszystkim w krajach Europy Środkowo­-Wschodniej. Jest autorką książki Po rozpadzie. Obraz świata rosyjskich prawosławnych w okresie poradziec­kim oraz współautorką opracowania Reformacja i nowoczesność, 2017, a także licznych artykułów na temat nauki i religii. Od 2020 roku realizuje projekt The imagined universes. The role of cultural imaginary in formation of (non) religious ideologies of Post-soviet natural scientists, poświęcony religijnej wyobraźni uczonych z krajów poradzieckich. Projekt, który w roku 2021/2022 będzie kontynuowany w ramach visiting fellowship w Campion Hall, Oxford, otrzy­mał wsparcie fundacji Templeton Religion Trust przyznane przez International Research Network for the Study of Science and Belief in Society (INSBS).

29 Przedmioty

Related items

16 innych produktów w tej samej kategorii

Społeczności lokalne w...

53,33 zł -20% 42,67 zł

red. Małgorzata Dziekanowska, Barbara Szczepańska

Tematyka publikacji: społeczności lokalne, tożsamości zbiorowe, socjologia wsi, socjologia miasta, lokalne wymiary procesów demograficznych

Wielokulturowość polskich...

53,33 zł -20% 42,67 zł

red. Kamilla Dolińska, Julita Makaro

Jest to publikacja w otwartym dostępie, do pobrania w zakładce "Załączniki".

Słowa kluczowe: wielokulturowość, zróżnicowanie etniczne, mniejszości narodowe i etniczne, migracje

Kultura, tożsamość i...

56,19 zł -20% 44,95 zł

Uwaga: ostatnie sztuki w magazynie, egzemplarze mogą posiadać widoczne ślady magazynowania (zabrudzenia, rysy, zagięcie, przetarcia)

Spiskowe narracje i...

41,90 zł -20% 33,52 zł

Franciszek Czech

Uwaga: ostatnie sztuki w magazynie, egzemplarze mogą posiadać widoczne ślady magazynowania (zabrudzenia, rysy, zagięcie, przetarcia)

Wezwanie mowy. Myślenie...

39,00 zł -20% 31,20 zł

Janusz Maj

Uwaga: ostatnie sztuki w magazynie, egzemplarze mogą posiadać widoczne ślady magazynowania (zabrudzenia, rysy, zagięcie, przetarcia)

Mniejszości narodowe i...

49,00 zł -20% 39,20 zł

Stefan Dudra, Bernadetta Nitschke (red.)

Uwaga: ostatnie sztuki w magazynie, egzemplarze mogą posiadać widoczne ślady magazynowania (zabrudzenia, rysy, zagięcie, przetarcia)